Постигнати индикатори

Днес 21.10.2023г. приключи проект: РЕГ. № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002015 „Конуш“ Бяха постигнати следните индикатори: Всичките дейности са съобразени с плана за управление на ЗЗ BG0002015 язовир “Конуш”

Научи повече

Обявление

Дейност 6.2.4.“ Възстановяване на критично застрашените в Европа Лопатарка / Platalea leucorodiq/ и Блестящ ибис /Plegadis falcinellus/ чрез използването на изградените съоръжения за изкуствено размножаване (волиера)“ и Дейност по процедура с предмет „„Създаване на нова площ от обраствания от тръстика и папур в района на втока на язовира“ и „Възстановяване на два малки острова в […]

Научи повече

Обявление

Дейност по процедура с предмет „„Създаване на нова площ от обраствания от тръстика и папур в района на втока на язовира“ и „Възстановяване на два малки острова в плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно място“ по две обособени позиции „по проект с № BG16M1OP002-3.016-0003-С01 с наименование „Изпълнение на мерки по […]

Научи повече

Обявление

Дейност по процедура с предмет „„Създаване на нова площ от обраствания от тръстика и папур в района на втока на язовира“ и „Възстановяване на два малки острова в плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно място“ по две обособени позиции „по проект с № BG16M1OP002-3.016-0003-С01 с наименование „Изпълнение на мерки по […]

Научи повече

Обявление

Дейност по процедура с предмет „„Създаване на нова площ от обраствания от тръстика и папур в района на втока на язовира“ и „Възстановяване на два малки острова в плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно място“ по две обособени позиции „по проект с № BG16M1OP002-3.016-0003-С01 с наименование „Изпълнение на мерки по […]

Научи повече

Обявление

Избор на изпълнител по дейност 6.2.4.“ Възстановяване на критично застрашените в Европа Лопатарка / Platalea leucorodiq/ и Блестящ ибис /Plegadis falcinellus/ чрез използването на изградените съоръжения за изкуствено размножаване (волиера)“ по проект с № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 с наименование „Изпълнение на мерки по План за управление на защитена зона“ BG0002015 „Конуш“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-15/21.04.2020г., […]

Научи повече

Обявление

Дейност 6.2.4.“ Възстановяване на критично застрашените в Европа Лопатарка / Platalea leucorodiq/ и Блестящ ибис /Plegadis falcinellus/ чрез използването на изградените съоръжения за изкуствено размножаване (волиера)“ по проект с № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 с наименование „Изпълнение на мерки по План за управление на защитена зона“ BG0002015 „Конуш“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-15/21.04.2020г., финансиран по ОПОС 2014 […]

Научи повече

Обявление

Избор на изпълнител по дейност 6.2.4.“ Възстановяване на критично застрашените в Европа Лопатарка / Platalea leucorodiq/ и Блестящ ибис /Plegadis falcinellus/ чрез използването на изградените съоръжения за изкуствено размножаване (волиера)“ по проект с № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 с наименование „Изпълнение на мерки по План за управление на защитена зона“ BG0002015 „Конуш“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-15/21.04.2020г., […]

Научи повече

Обявление

Избор на изпълнител процедура с предмет „„Създаване на нова площ от обраствания от тръстика и папур в района на втока на язовира“ и „Възстановяване на два малки острова в плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно място“ по две обособени позиции „по проект с № BG16M1OP002-3.016-0003-С01 с наименование „Изпълнение на мерки […]

Научи повече

Обявление

Избор на изпълнител процедура с предмет „„Създаване на нова площ от обраствания от тръстика и папур в района на втока на язовира“ и „Възстановяване на два малки острова в плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно място“ по две обособени позиции „по проект с № BG16M1OP002-3.016-0003-С01 с наименование „Изпълнение на мерки […]

Научи повече