Постигнати индикатори

Европейски проекти - Обявления

Днес 21.10.2023г. приключи проект: РЕГ. № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002015 „Конуш“

Бяха постигнати следните индикатори:

  • Поставяне на указателни табели на всички входове и изходи към зоните А1, А2, Б с информация за ограничаване на достъпа.
  • Беше създадена площ с обраствания с папур и тръстика в района на втока на язовира.
  • Възстановяване на два малки острова в плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно място за следгнездови концентрации на млади птици.
  • Възстановяване на гнездящият малък корморан, чрез програма за изкуствено размножаване и въвеждане на нови колонии.
  • Възстановяване на критично застрашената във Европа лопатарка и блестящ ибис, чрез използването на изградени съоръжения за изкуствено размножаване  ( волиера).

Всичките дейности са съобразени с плана за управление на ЗЗ BG0002015 язовир “Конуш”