От 1-ви март 2023 г. влизат в сила новите поправки в ППЗЛОД

Административни Лов Новини

В края на февруари бе обнародвано в „Държавен вестник“ изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Промените са свързани с начина на провеждане на изпити за придобиване право на лов. Предвидена е втора (поправителна) дата за изпит за кандидат-ловците в рамките на една и съща година. Изпитът ще се провежда в електронна среда в обособени центрове в страната, като Изпълнителна агенция по горите ще осъществява стриктен контрол върху целия процес.

Прието е и изменение средствата от вноската за стопанисване на дивеча, която ежегодно ловците заплащат и до сега постъпваха в държавния бюджет, да остава в ловните сдружения за целево разходване за разселване на дивеча. Очаква се това да подобри състоянието на дивечовите запаси и видовото разнообразие в страната.

Пълният текст може да прочетете тук:

Държавен вестник, брой 18 от 24.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2001 Г.)

В сила от 01.03.2023 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Изпитите за придобиване право на лов се провеждат на не повече от две места в териториалния обхват на всяко държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите, на една редовна изпитна сесия от 1 юни до 30 юли и на една поправителна изпитна сесия от 1 до 31 октомври по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

(2) До 15 май директорът на държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите предлага на изпълнителния директор на ИАГ график за провеждане на изпитите за придобиване право на лов в редовната изпитна сесия.“

2. В ал. 3 след думите „изпит в“ се добавя „района на дейност на държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите, в чийто териториален обхват попада“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „писмен тест“ се заменят с „електронен тест“.

§ 3. В чл. 16а се правят следните изменения:

1. В ал. 1, в основния текст думата „Писменият“ се заменя с „Електронният“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 4. В чл. 16г, ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. резултати от проведения електронен тест на кандидатите;“.

§ 5. В чл. 17, ал. 2, т. 1 думата „заек“ се заменя с „дива свиня“ и думите „със сачми № 7 (2,5 мм)“ се заменят с „тип „куршум“.

§ 6. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лицата, които поради обективна невъзможност не се явят на изпита по чл. 16 и 17 или не го издържат, имат право да се явят на поправителна изпитна сесия през октомври на същата година.“

2. В ал. 3 думите „30 май“ се заменят с „1 септември“.

3. Създава се ал. 5

„(5) До 15 септември директорът на държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите предлага на изпълнителния директор на ИАГ график за провеждане на поправителен изпит за придобиване право на лов.“

§ 7. В чл. 19, ал. 2 думите „лицата по чл. 22, ал. 4, т. 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча и специалист по ловно стопанство“ се заменят с „държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите“.

§ 8. В чл. 52, ал. 7 се създава изречение трето: „Протоколът от комисията се съгласува от директора на съответната регионална дирекция по горите.“

§ 9. В чл. 65б се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Ловните сдружения, които членуват в Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, до 31 март превеждат по сметката на Националното ловно сдружение 30 на сто от средствата по ал. 1 и 2 за разселване на дивеч.“

2. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Ловните сдружения, които не членуват в Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, разходват 30 на сто от средствата по ал. 1 и 2 за разселване на дивеч.

(6) Контролът по изразходването на средствата по ал. 4 и 5 се осъществява от регионалните дирекции по горите. Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, които не разходват средствата по ал. 4 и 5, се лишават от право на лов.“

§ 10. В чл. 65в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2 след думите „горски стопанства“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и чрез регионалните дирекции по горите“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) При констатирано неизпълнение на изискванията на чл. 65б директорът на съответната регионална дирекция по горите предлага на директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство да забрани ползването на дивеча в съответния ловностопански район за срок от 3 месеца до една година.“

§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава нова т. 1:

„1. „Електронен тест“ е тест, положен в електронна среда, чрез електронно устройство.“

§ 12. Навсякъде в правилника думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“ и „министъра на земеделието“.

Заключителни разпоредби

§ 13. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.