ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2024

Новини Новини от БЛРС

Асен Пиперков: Очакват се успешни проекти и добри перспективи пред БЛРС
С мобилизация и мотивация членовете на Български ловно-рибарски съюз проведоха
своето Общо събрание за 2024 година. Това е най-важното събитие на организацията на
българските ловци и риболовци – БЛРС. Общото събрание на Български ловно-
рибарски съюз за 2024 година се състоя в град Съединение на 20 април. Висшият
форум се проведе с любезното съдействие на ловно сдружение „Съединение 1906”.

На събитието присъстваха 87 делегати от всички ловни сдружения, членуващи в
Български ловно-рибарски съюз. За председател на Общото събрание бе избран г-н
Румил Лачев, а за секретар Елка Декова.


Асен Пиперков, председател на Управителния съвет на Български ловно-рибарски
съюз, представи подробен отчет за дейността на организацията за 2023 година. Той
информира за проведените множество делови срещи, включително и проекти по
оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 година”. Председателят на
Управителния съвет обобщи, че успешно са завършени и одобрени от Министерството
на околната среда и водите, два проекта, на които „Ловно-рибарско сдружение
Съединение – 1906” е бенефициент. В отчета бяха представени и резултатите от
приключилите съдебни дела в полза на Български ловно-рибарски съюз, свързани с
присъединяване на ловни дружинки към сдруженията. „Общото събрание
представлява важен момент в очертаването на целите ни. Чрез сътрудничество и
ангажираност БЛРС ще продължава да реализира нови успехи.“, сподели г-н Пиперков.

След края на задълженията, съгласно Закон за Юридическите Лица с Нестопанска цел,
беше разгледана дейността и работата на БЛРС през 2023 година, като се заяви амбиция
да бъде запазено и продължено устойчивото развитие на съюза. Представен бе и отчет
на ревизионната комисия. Също така, беше приет бюджетът на Български ловно-
рибарски съюз за настоящата година. В рамките на събранието се проведе дискусия и
обсъждане за предизвикателствата пред лова в България.

След завършване на дневния ред и деловите разговори с делегатите, г-н Пиперков
благодари на любезните домакини и пожела на всички успешен ловен сезон и
НАСЛУКА.