Ловно рибарско сдружение „Прохода“ гр. Гурково

Други Новини Новини от БЛРС

   

ПОКАНА

„За свикване на Редовно отчетно изборно събрание на СНЦ ЛРС „Прохода“ гр. Гурково с ЕИК 123565725 УС на СНЦ ЛРС Прохода гр Гурково на основание чл 26от ЗЮЛНЦ и във връзка с член 18от устава на сдружението свиква редовно отчетно-изборно събрание което ще се проведе на 01.07.2023 в 19.30ч в НЧ Генчо Къргов при следния дневен ред

1 – отчет доклад на УС за изтеклия период докл.спец. по лова

2-Отчетен доклад за финансовото състояние на сдружението и приемане на счетоводният отчет за 2022/2023 г Докл. Счетоводителят на ЛРС

3- Отчет на КРК на сдружението Докл.председателя на КРК

4- Утвърждаване на новоприетите ловци в сдружението Докл. председателят на ЛРС

5- Освобождаване на членовете на УС и председателят на ЛРС

6- Избор на нов председател на ЛРС и УС

7- Освобождаване на членовете на КРК

8- Избор на нова КРК

9- Други от УС на сдружението