Приемане на документация за публикуване на публична покана с предмет „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“  по две обособени позиции“ по проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

Други Новини

В изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01  на мерки от Плана за управление на ЗЗ BG0002090 „Берковица, ръководството на ЛРД „Съединение – 1906“ прие документация за публикуване на публична покана с предмет „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“  по две обособени позиции“. Публичната процедура включва изпълнение на дейност 2 и дейност 3 по проект № BG16M1OP002-3.016-0004, с наименование „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ финансиран по процедура № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Процедурата предвижда две обособени позиции: Обособена позиция №1:“Действия за поддържане на оптимални условия на средата в ЗЗ: 1. Възстановяване и подобряване на хабитати в рамките на ЗЗ с цел увеличаване на размножителния успех и оцеляемостта на видовете предмет на опазване – ПРИОРИТЕТ 1“ и Обособена позиция № 2:“Създаване на растителни пояси в окрайнините на обработваемите земи с ширина 2 – 3 м по бреговете на доловете ивица с ширина 5 м, а покрай р. Бързия – с ширина 10 м – ПРИОРИТЕТ 3.“ В резултат от изпълнение на дейностите се очаква да се подпомогне процеса по поддържане на оптимални условия на средата в Защитената зона BG0002090 „Берковица“и по поддържане и опазване на елементите на ландшафта – синори, ивици с естествена растителност, живи плетове и др., със свързващи функции и предоставящи укрития на птиците.

               Предстои публикуване на поканата в системата ИСУН.  

 По проекта започна подготовката на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител на дейността, който ще бъде избран по реда на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. Дейността обхваща: Възстановяване и подобряване на хабитати в рамките на ЗЗ с цел увеличаване на размножителния успех и оцеляемостта на видовете предмет на опазване. Предвидените конкретни действия и параметри са съгласно общи и специфични режими на управление на видовете и мерки и препоръки за постигане на състояние на сигурност на популацията на птиците в зоната и предотвратяване на заплахите и негативните влияния за видовете, предмет на опазване в зоната и техните местообитания.

Очаквани резултати от реализиране на дейността са следните: Изпълнени дейности в съответствие с общи и специфични режими за управление на видовете и мерки и препоръки за постигане на състояние на сигурност на популацията на птиците в зоната и предотвратяване на заплахите и негативните влияния за видовете , предмет на опазване  в зоната и техните местообитания.

Проект: „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица““ , Административен договор №: Д-34-16/21.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”