Подготовката на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител Дейност 3 на проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

Други Новини

В изпълнение на Дейност 3 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мярка 2. „Създаване на растителни пояси в окрайнините на обработваемите земи с ширина 2 – 3 м по бреговете на доловете ивица с ширина 5 м, а покрай р. Бързия – с ширина 10 м – ПРИОРИТЕТ 3“от Плана за управление на ЗЗ BG0002090 Берковица, екипът за управление на проекта започна подготовката на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител на дейността, който ще бъде избран по реда на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. Дейността обхваща: Създаване на растителни пояси в окрайнините на обработваемите земи с ширина 2 – 3 м по бреговете на доловете ивица с ширина 5 м, а покрай р. Бързия – с ширина 10 м. Предвидените конкретни действия и параметри са както следва:

Определяне на подходящи места за залесяване както следва:

– в окрайнините на обработваемите земи с ширина 2 – 3 м;

– по бреговете на доловете ивица с ширина 5 м;

– покрай р. Бързия – с ширина 10 м.

Очаквани резултати от реализиране на дейността са следните:

– Поддържане на оптимални условия на средата в Защитената зона;

– Поддържане и опазване на елементите на ландшафта – синори, ивици с естествена растителност, живи плетове и др., със свързващи функции и предоставящи укрития на птиците.

Проект: „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица““ , Административен договор №: Д-34-16/21.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”