Подготовка на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител на Дейност 2 по проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

Други Новини

В изпълнение на Дейност 2 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01  Изпълнение на мярка 1. „Действия за поддържане на оптимални условия на средата в ЗЗ: 1. Възстановяване и подобряване на хабитати в рамките на ЗЗ с цел увеличаване на размножителния успех и оцеляемостта на видовете предмет на опазване – ПРИОРИТЕТ 1.“ от Плана за управление на ЗЗ BG0002090 „Берковица, екипът за управление на проекта започна подготовката на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител на дейността, който ще бъде избран по реда на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. Дейността обхваща: Възстановяване и подобряване на хабитати в рамките на ЗЗ с цел увеличаване на размножителния успех и оцеляемостта на видовете предмет на опазване. Предвидените конкретни действия и параметри са съгласно общи и специфични режими на управление на видовете и мерки и препоръки за постигане на състояние на сигурност на популацията на птиците в зоната и предотвратяване на заплахите и негативните влияния за видовете, предмет на опазване в зоната и техните местообитания.

Очаквани резултати от реализиране на дейността са следните: Изпълнени дейности в съответствие с общи и специфични режими за управление на видовете и мерки и препоръки за постигане на състояние на сигурност на популацията на птиците в зоната и предотвратяване на заплахите и негативните влияния за видовете , предмет на опазване  в зоната и техните местообитания.

Проект: „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица““ , Административен договор №: Д-34-16/21.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”