СПИСЪК на ДОКУМЕНТИТЕ,  които се подават от физически лица в РУ, за издаване или подновяване срока на разрешения за носене и съхранение на късо и ловно оръжие:

Лов Новини

Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ по  постоянния им адрес.

За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията “Контрол на общоопасните следства” (КОС) на РУ при ОДМВР:

СПИСЪК на ДОКУМЕНТИТЕ,  които се подават от ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЛОВЦИ в РУ, за издаване /подновяване срока/ на РАЗРЕШЕНИЯ за носене и съхранение на късо оръжие:

За издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие от физически лица:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-приложение 10 от ЗОБВВПИ, в което се посочват исканите дейности на разрешението, обосновава се необходимостта от издаването му и се посочват видът на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

2. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата  държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

5. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия; – копие и оригинал

6. Копие на личната карта /и картата за сверяване/

7. Копие на разрешителното с което е закупено оръжието /приложение 1/

8. Копие на фактурата с която е закупено оръжието

9.Технически преглед на оръжието /оръжията/

10. Декларация за наличие на условия за съхранение

11. Декларация за наличие на маркировка на оръжията

12. Копие на диплома за завършено основно или следващо образование, или декларация за притежанието им.

13. Оригинал на разрешително за съхранение на оръжие/приложение 4/ издадено от служба КОС при предишното подновяване.

14. Държавни такси – носене – 20лв. и съхранение – 20 лв.

15. Папка – обикновена, бяла, книжна, със машинка – 1 брой

16. Разрешително за носене на късо оръжие /със снимката/

За ловното оръжие:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ – приложение 10 от ЗОБВВПИ, в което се посочват исканите дейности на разрешението, обосновава се необходимостта от издаването му и се посочват видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват.
2. Копие на валиден билет за лов /и билета за сверяване/
3. Копие на валидна членска карта /и картата за сверяване/
4. Копие на курс за подборно ловуване /ако притежават нарезни пушки/
5. Технически преглед на оръжието /оръжията/
6. Държавни такси – носене – 20лв.
7. Разрешително за носене на ловно оръжие /приложение 2-със снимката/ – предоставя се 15-20 дни след подаване на горните документи или при подаването.

НОСЕТЕ СИ ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ!