Теренно посещение във връзка с изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

Други Новини

В изпълнение на Дейност 3 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 Берковица“ експерт от екипа за управление на проекта извърши теренен оглед на места зони „А“, „Б“ (подзони Б1, Б2 и Б3) и „В“ от ЗЗ „Берковица“, подходящи за създаване на растителни пояси в окрайнините на обработваеми земи, по бреговете на доловите ивици и покрай р. Бързия. Определени са места подходящи за залесяване. Местата бяха картирани с помощта на GPS като се създадоха полигони, а данните се въведоха в GIS формат. Данните ще бъдат използвани при изготвяне на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител на дейността, който ще бъде избран по реда на ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Проект: „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица““ , Административен договор №: Д-34-16/21.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”