ЛРД „Съединение 1906“ спечели проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“

Други Новини

ЛРД „Съединение“ ще изпълни проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки
от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ в периода 21.04.2020 до
21.04.2022 г. Проектът се осъществява по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020
г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на
Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез
подбор № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на
птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”.
По проект ще бъдат извършени две основни дейности и две спомагателни, като основната
цел е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез
изпълнение на мерки от действащия към момента План за управление на защитена зона
BG0002090 „Берковица“, утвърден със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ бр. 12/02.02.2016 г.).

Проект: „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица““ ,
Административен договор №: Д-34-16/21.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”