Провеждане на Общо събрание на БЛРС за 2017 година

15.03.2017


ОБЯВА

За провеждане на Общо събрание на БЛРС за 2017 година.

Общото събрание на БЛРС ще се проведе на 22.04.2017г. в 11,00 часа в залата на общински съвет на град Съединение в град Съединение при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчета за работа на УС на БЛРС за 2016 г.
2. Приемане на отчета на ревизионната комисия на БЛРС за 2016 г.
3. Приемане на бюджет на БЛРС за 2017 г.
4. Разни.

От УС на БЛРС

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама