ТРЕТИ ОПИТ НА НЛРС”СЛРБ”ЗА ОЗУРПАЦИЯ НА ЗЛОД

27.0.2015
КАКВА БРАДВА НИ ГОТВИ НЛРС”СЛРБ”!!!!!!!

Уважаеми читатели,като прочетох намеренията на НЛРС”СЛРБ”за промени в ЗЛОД първо настръхнах и после започнах да се замислям в кой век живеем.В момента имаме сравнително демократичен закон който е съобразен с действителността на страната ни свързан с традициите ни в областта на лова, който защитава както правата на ловците така и задълженията им за опазване и развитие на дивеча.Това НЛРС”СЛРБ” не иска,намеренията са да имат пълен монопол върху ловците,техните дружини и най вече върху техните ловно стопански райони.Още повече НЛРС иска да няма никаква друга организация в Р.България освен тях.Понастоящем у нас съществува БЛРС, НЛРС „СЛРБ”и около 35 сдружения които не членуват нито в НЛРС”СЛРБ”, нито в БЛРС.С искането си за промяна на закона всички следва да станат членове на НЛРС”СЛРБ”.Това е пълно нарушение на Конституцията и правото на доброволно сдружаване на гражданите на Р.България.И да не давам разказвателен характер на статията ще коментирам параграф по параграф исканията на НЛРС”СЛРБ”.

В §1.Чл.4/2/. За осъществяване на държавната политика да не бъдат сдруженията по чл.30,ал.1 а да остане националното сдружение.Да няма сдружения,независими или не и да няма БЛРС.

В§2. Чл.7/5/ Ловно стопанските райони да не са на дружините а да бъдат на сдруженията и забележете ,дружините се изграждат от сдруженията.Ловците от дружината вече ги няма и нямат никакви права над ловно стопанския си район.Границите на районите ще се променят с решение на УС на сдружението без съгласието на дружината.

Тук в §2 се узаконяват дивечовъдните участъци „Студин кладенец” и „Еледжик” като ловно стопански райони на дружини а не като такива собственост на държавата без да се плаща арендна вноска.Това е безплатно спонсорство от страна на държавата към НПО. Още повече че участък „Еледжик” е даден под наем и държавата не печели нищо.

В§3 се създава нов член в който националното сдружение създава центрове за квалификация.Националното сдружение в качеството си на НПО може да създава всякакви центрове за квалификация без това да е необходимо да присъства в Закона.

В§4 Чл.22/2/ Думата изискуема от настоящият закон се заменя с думата препоръчителна или ал.2 се заличава.Тук вместо да се дава възможност за тълкуване на думите изискуема и препоръчетелна, по добре е ал.2 да отпадне и неиздържалите изпита да имат право на поправителен през септември.

В§ 5 Изключването на ловец не може да става на основание на устав.Устава на едно НПО не е закон и не може да вменява функции които противоречат на ЗЮЛНЦ и ЗЛОД и по тази причина не може да вписан в закона и по този начин да придобие правно норма.

В§6 Чл.29 се отменя. Сбогом на ловните дружини, сбогом на правата на ловците да се организират в ловни дружини, сбогом на първичната единица която винаги е определяла ловната организация и ловното движение в Р.България.

В§7 Чл.30 Като закрихме ловната дружина в предходния параграф и нарушихме правата на ловците, даваме право единствено на сдружението да прави дружини, да определя ловците в тях, да определя районите им и забележете не на териториите на ДГС и ДЛС а на общински принцип.Какво общо има общината към ловно стопанските райони на териториите на ДГС и ДЛС.Тук се цели тотално прекрояване на ловните територии на страната от страна на НЛРС”СЛРБ”.

В§8 Чл.31 С промяната която НЛРС”СЛРБ” иска бих казал добре дошли на бул.Витошка 31-33, гр.София.Една НПО цели с промяна на закона да узакони самата себе си като единствената в страната която може да си партнира с държавата, като НПО регистрирано по ЗЮЛНЦ.Това е напълно недопустимо от всички правни и морални норми на едно демократично общество в което човешките права са защитени от Конституцията.

Ал.3 от чл.31 да отпадне.Тук НЛРС”СЛРБ” иска сдруженията да нямат право да се обединяват в сдружения. Тук се използва думата обединение и умишлено не се пояснява какво значи това.Аз го разбирам така, БЛРС не е сдружение а е обединение.И поставям въпроса как ще се регистрира по ЗЮЛНЦ едно обединение.За НЛРС”СЛРБ” няма проблем те са регистрирани по ЗЮЛНЦ и съществуват в правния мир.Други да няма.

В§9 Чл.36 Тук личи тоталната дискриминация на дружините и сдруженията.В исканата промяна НЛРС”СЛРБ” иззема тотално правото за договаряне за стопанисване и ползване на дивеча с ИАГ. Отпадат ДГС и ДЛС, които са поделения на държавните предприятие и като такива са собственици на дивеча.ИАГ има контролни функции.Тук в случая се отнема правото на Министъра да се разпорежда с държавната собственост.

Уважаеми читателю, има още 16 параграфа които просто не искам да коментирам с цел да не Ви отегча. Единственото нещо което, може би ни е останало е да се мъчим максимално да се обединим против подобни безумия.БЛРС е стоял винаги в защита на интересите на своите сдружение и на ловците от цялата страна. И сега сме на разположение на всеки който иска да се свърже с нас и обсъдим мерките намеренията на НЛРС”СЛРБ” да не се сбъднат.

Румил Лачев – Гл.експерт при БЛРС

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама