Редовно общо събрание

Сдружение БЛРС свиква редовно общо събрание по решение на УС на 25.02.2012 г. от 11.00 ч. в залата на Административно - културен център гр. Елин Пелин. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване и приемане на нови членове на УС.
2. Отчет на дейността на УС за периода 2011 г.
3. Доклад на контролния съвет.
4. Вземане на решение за учредяване на търговско дружество към съюза.
5. Разни

Събранието се свиква по ЗЮНЦ и неговите разпоредби.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама