Нормативната уредба, касаеща заверяването на членските карти и билети

Колеги! Моля да обърнете внимание на нормативната уредба, касаеща заверяването на членските карти и билети! По-долу публикувам извадка от правилника за прилагане на ЗЛОД:

Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Ежегодно до 28 февруари лицата по чл.23 от Закона за лова и опазване на дивеча заплащат в ловното сдружение, където членуват, годишната вноска за стопанисване на дивеча по чл. 37а, ал.2 от закона.

(2) Лицата по ал.1 на възраст над 65 години, както и инвалидите заплащат 50 на сто от годишната вноска за стопанисване на дивеча.

(3) Средствата по ал.1 и 2 заедно със средствата по чл. 65а, ал.3 постъпват в отделна разплащателна сметка към ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловните сдружения до 31 март превеждат по сметката на Изпълнителната агенция по горите 30 на сто от средствата по ал.1 и 2.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама